Strefy zagrozenia gazowego

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do wprowadzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest zdolna większość maszyn i narzędzi wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i układów ochronnych dedykowanych do wykorzystywania w powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w niektórych państwach Unii Europejskiej dzieliły się między sobą, co stanowiło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z obecnego warunku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i znacznie ułatwiła obieg produktów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do książce w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpadła w działanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmian dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa praktyki w polach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex